gi-wopr

Grupa Interwencyjna Lipnowskiego WOPR

Grupa Interwencyjna Lipnowskiego WOPR została reaktywowana uchwałą Zarządu z dnia 14 maja 2020 roku a funkcje Kierownika powierzono Kol. Mariuszowi Falkowskiemu Grupa została powołana aby skupiać w swoich szeregach najbardziej doświadczonych oraz posiadających największe uprawnienia ratowników wodnych dla których ratownictwo wodne to pasja.

Podstawowym celem działania Grupy Interwencyjnej jest:

Utrzymywanie stałej gotowości Zespołu Interwencyjnego GI do działania poprzez utrzymanie stałego dyżuru
Niesienie specjalistycznej pomocy osobom w sytuacjach zagrożeń, wypadków i katastrof
nad wodą, zgodnie z posiadanym przygotowaniem i wyposażeniem sprzętowym.
 Niesienie pomocy humanitarnej ofiarom wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych.

Współdziałanie z organizacjami administracji rządowej, samorządowej i innymi
podmiotami zainteresowanymi obronnością państwa, bezpieczeństwem i porządkiem
publicznym oraz ochroną środowiska naturalnego, zespołami zarządzania kryzysowego
oraz innymi organizacjami i instytucjami biorącymi udział w akcjach ratowniczych.

Obecnie do Grupy Interwencyjnej należy 20 członków oraz 5 kandydatów.